ด้วยความปรารถนาดีจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง