ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลสมัย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ (ปิดภาคเรียนที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง