ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นชุดรางลื่นปิรามิด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจัว ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง