ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ระบบ Inverter)ยี่ห้อ Saijo Denki ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู รุ่น INVERTERSSU R ๓๒ - ๓๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง