ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง