ชื่อเรื่อง : จ้างรับจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสมัยเสรี หมู่ ๑๑ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง