ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย หมู่ ๓ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง