ชื่อเรื่อง : ซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กนักเรียนอายุ ๓-๕ ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมัย หมู่ ๑ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง