ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน(รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมัย หมู่ ๑ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง