ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันพร้อมอาหารว่างและน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมฯในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง