ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง