ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำปฎิทินสวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๘๕๐ ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง