ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุโครงการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-๑๙) ในเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์เด็กเล็กบ้านน้ำหลง ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง