ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุตามโครงการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์เด็กเล็กบ้านจัว ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง