ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุตามโครงการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)ในเด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสมัยเหนือ ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง