ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดเตรยมสถานที่โครงการการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ตำบลสมัย ต่อต้านยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง