ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านน้ำหลง หมู่ ๒ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง