ชื่อเรื่อง : ซื้อหมึกเครื่องปรินเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง