ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง