ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟถนน พร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง