ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมจอแสดงผล จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง