ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด ๐.๘๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง