ชื่อเรื่อง : ซื้อชั้นเก็บแฟ้มแบบ ๔ ชั้น ๔๐ ช่อง มีล้อเลื่อน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง