ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านจัวกลาง หมู่ ๙ ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง