info_outline ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมัย
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054296511 โทรสาร 054296511 ต่อ 11


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 155
เดือนนี้ 4,221
เดือนที่แล้ว 8,723
ทั้งหมด 69,468

account_box ข้อมูลผู้บริหาร
นายผจญ สุยะ
นายก อบต.สมัย
โทร : 081-7645576
นายผจญ สุยะ
นายก อบต.สมัย
โทร : 081-7645576
นายเริงชัย หล้าปวงคำ
รองนายก อบต.สมัย
โทร : 091-3028349
นายเริงชัย หล้าปวงคำ
รองนายก อบต.สมัย
โทร : 091-3028349
-ว่าง-
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
-ว่าง-
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายอภิชัย วีรอาภาชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0876618123
นายอภิชัย วีรอาภาชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0876618123
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
นางรัตนาภรณ์ วัฒนานันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0817645578
นางรัตนาภรณ์ วัฒนานันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0817645578
นายอนุสรณ์ สายวงค์ปัญญา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0800072616
นายอนุสรณ์ สายวงค์ปัญญา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0800072616
account_box ฝ่ายสภา-อบต
นายวานิตย์ สุยะ
ประธานสภา อบต.
โทร : 097-9950744
นายวานิตย์ สุยะ
ประธานสภา อบต.
โทร : 097-9950744
นายสมบูรณ์ ชื่นใจ
รองประธานสภา อบต.
โทร : 086-1939633
นายสมบูรณ์ ชื่นใจ
รองประธานสภา อบต.
โทร : 086-1939633
นางเจริญศรี ใจเอื้อน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 081-2881010
นางเจริญศรี ใจเอื้อน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1

โทร : 081-2881010
นายสุวิทย์ มูลกันทะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 087-1885965
นายสุวิทย์ มูลกันทะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1

โทร : 087-1885965
นายทนงศักดิ์ ทะนันชัย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 063-1271487
นายทนงศักดิ์ ทะนันชัย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2

โทร : 063-1271487
นายสุชาติ ยศใจ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
โทร : 093-2747866
นายสุชาติ ยศใจ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3

โทร : 093-2747866
นายรุ่งนิรันทร์ คำลือ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
โทร : 085-7104930
นายรุ่งนิรันทร์ คำลือ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3

โทร : 085-7104930
นายอดุลย์ มังป๋อง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 089-8547643
นายอดุลย์ มังป๋อง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4

โทร : 089-8547643
นายผ่าน ศรีธิ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 085-7109355
นายผ่าน ศรีธิ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4

โทร : 085-7109355
นายสมบูรณ์ วัทโล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 089-9514329
นายสมบูรณ์ วัทโล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

โทร : 089-9514329
นายเสริม เต็มเปียง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 081-0346337
นายเสริม เต็มเปียง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

โทร : 081-0346337
นายสมศักดิ์ คำวงษา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 084-9038805
นายสมศักดิ์ คำวงษา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6

โทร : 084-9038805
นายสมศักดิ์ พรมวัง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 093-1961391
นายสมศักดิ์ พรมวัง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7

โทร : 093-1961391
นายดวนแก้ว ปัญญากูล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
โทร : 085-7231187
นายดวนแก้ว ปัญญากูล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7

โทร : 085-7231187
นายนุต คำวงษา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
โทร : 088-4167990
นายนุต คำวงษา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8

โทร : 088-4167990
นายเตี่ยม ทินวัง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
โทร : 084-8078271
นายเตี่ยม ทินวัง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8

โทร : 084-8078271
นายลา ศรีจันทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
โทร : 087-3050060
นายลา ศรีจันทร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9

โทร : 087-3050060
นายวานิตย์ สุยะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
โทร : 097-9950744
นายวานิตย์ สุยะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9

โทร : 097-9950744
นายสงกรานต์ หล้าปวงคำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
โทร : 087-1771987
นายสงกรานต์ หล้าปวงคำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10

โทร : 087-1771987
นายนราธิป วงศ์ภิไล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
โทร : 087-1740343
นายนราธิป วงศ์ภิไล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10

โทร : 087-1740343
นายเรือน ใจหมื่น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
โทร : 093-0727558
นายเรือน ใจหมื่น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11

โทร : 093-0727558
นายแก้ว ทินวัง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
โทร : 082-1955819
นายแก้ว ทินวัง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12

โทร : 082-1955819
นายสมบูรณ์ ชื่นใจ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
โทร : 086-1939633
นายสมบูรณ์ ชื่นใจ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12

โทร : 086-1939633
นางสุพรรณิกา เขมรัตน์สกุล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
โทร : 084-4878520
นางสุพรรณิกา เขมรัตน์สกุล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13

โทร : 084-4878520
นายสมาน พรมทิ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
โทร : 083-5666298
นายสมาน พรมทิ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13

โทร : 083-5666298
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายอภิชัย วีรอาภาชัย
ปลัด อบต.สมัย
โทร : 087-6618123
นายอภิชัย วีรอาภาชัย
ปลัด อบต.สมัย
โทร : 087-6618123
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางรัตนาภรณ์ วัฒนานันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางรัตนาภรณ์ วัฒนานันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายอนุสรณ์ สายวงค์ปัญญา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอนุสรณ์ สายวงค์ปัญญา
ผู้อำนวยการกองช่าง
account_box สำนักปลัด
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางทองเพียร มุทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางทองเพียร มุทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางเบญจา จิรากูล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางเบญจา จิรากูล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางอิศวิร์พร ไชยชนะ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางอิศวิร์พร ไชยชนะ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางยุพา ตาแจ่ม
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นางยุพา ตาแจ่ม
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นางสาวปณิตา วงค์อะทะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวปณิตา วงค์อะทะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายพิพัฒน์ เมืองพันธ์
นักจัดการงานทั่วไป(ลูกจ้างประจำ)
นายพิพัฒน์ เมืองพันธ์
นักจัดการงานทั่วไป(ลูกจ้างประจำ)
นางณัฐชฎา คำนนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางณัฐชฎา คำนนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจุฑามาส อินจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจุฑามาส อินจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายปิยนัฐ ทินวัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายปิยนัฐ ทินวัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางทวีพร แก้วยอด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางทวีพร แก้วยอด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางแก้ว เสาสีนาด
คนสวน
นางแก้ว เสาสีนาด
คนสวน
นายพงศกร ต๊ะมาสี
พนักงานขับรถยนต์
นายพงศกร ต๊ะมาสี
พนักงานขับรถยนต์
นายเพลิน เต็มเปียง
พนักงานสูบน้ำ
นายเพลิน เต็มเปียง
พนักงานสูบน้ำ
นายสุรินทร์ อินตุ้ย
พนักงานประจำรถขยะ
นายสุรินทร์ อินตุ้ย
พนักงานประจำรถขยะ
account_box กองคลัง
นางรัตนาภรณ์ วัฒนานันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางรัตนาภรณ์ วัฒนานันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวบุณฑริกา โพธิ์ทอง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวบุณฑริกา โพธิ์ทอง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางวลัยกร เขียวคำ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางวลัยกร เขียวคำ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวรุ่งอรุณ กาชัย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวรุ่งอรุณ กาชัย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางเมทินี วงค์สอน
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นางเมทินี วงค์สอน
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสมหมาย สุยะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)
นางสมหมาย สุยะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)
นางลภัสญา คำวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางลภัสญา คำวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาววิลาสินี ทินวัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาววิลาสินี ทินวัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายชิษณุพงษ์ ปุ๊ดฝั้น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายชิษณุพงษ์ ปุ๊ดฝั้น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางฟารียา สุยะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางฟารียา สุยะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
นายอนุสรณ์ สายวงค์ปัญญา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอนุสรณ์ สายวงค์ปัญญา
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
นายช่างโยธา
ว่าง
นายช่างโยธา
ว่าง
นายช่างโยธา
ว่าง
นายช่างโยธา
นายขจรศักดิ์ เครือวงศ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายขจรศักดิ์ เครือวงศ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวละอองดาว อินต๊ะขัตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวละอองดาว อินต๊ะขัตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปัญวรัตน์ ต๊ะมาศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปัญวรัตน์ ต๊ะมาศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายภาณุวัตร คำลือ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายภาณุวัตร คำลือ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
account_box ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางเสาร์วารี ใจเรือน
ครู
นางเสาร์วารี ใจเรือน
ครู
นางทองสุข ศรีจันทร์
ครู
นางทองสุข ศรีจันทร์
ครู
นางสาววิมล พุทธวงค์
ครู
นางสาววิมล พุทธวงค์
ครู
นางสังวาล ทินชัย
ครู
นางสังวาล ทินชัย
ครู
นางสาวลัดดา ใจกาวิน
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวลัดดา ใจกาวิน
ผู้ดูแลเด็ก
นางณัฐรัตน์ ชัยภิบาล
ผู้ดูแลเด็ก
นางณัฐรัตน์ ชัยภิบาล
ผู้ดูแลเด็ก
นางไผ่ ปัญญากูล
ผู้ดูแลเด็ก
นางไผ่ ปัญญากูล
ผู้ดูแลเด็ก
นางทองอินทร์ ต๊ะมาสี
ผู้ดูแลเด็ก
นางทองอินทร์ ต๊ะมาสี
ผู้ดูแลเด็ก
นางดาว ปิงจันทร์
ผู้ดูแลเด็ก
นางดาว ปิงจันทร์
ผู้ดูแลเด็ก
นางยุธยา มังป๋อง
ผู้ดูแลเด็ก
นางยุธยา มังป๋อง
ผู้ดูแลเด็ก
นางวิลาวรรณ ใจเรือน
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางวิลาวรรณ ใจเรือน
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผู้บริหาร อบต
account_box ผู้บริหารหน่วยงาน
นายผจญ สุยะ
นายก อบต.สมัย
นายผจญ สุยะ
นายก อบต.สมัย
นายอภิชัย วีรอาภาชัย
ปลัด อบต.สมัย
นายอภิชัย วีรอาภาชัย
ปลัด อบต.สมัย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร