info_outline ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมัย
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054296511 โทรสาร 054296511 ต่อ 11


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 233
account_box ข้อมูลผู้บริหาร
นายอภิชัย วีรอาภาชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0876618123
นายอภิชัย วีรอาภาชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0876618123
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
นางรัตนาภรณ์ วัฒนานันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0817645578
นางรัตนาภรณ์ วัฒนานันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0817645578
นายอนุสรณ์ สายวงค์ปัญญา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0800072616
นายอนุสรณ์ สายวงค์ปัญญา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0800072616
account_box ฝ่ายสภา-อบต
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายอภิชัย วีรอาภาชัย
ปลัด อบต.สมัย
โทร : 087-6618123
นายอภิชัย วีรอาภาชัย
ปลัด อบต.สมัย
โทร : 087-6618123
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางรัตนาภรณ์ วัฒนานันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางรัตนาภรณ์ วัฒนานันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายอนุสรณ์ สายวงค์ปัญญา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอนุสรณ์ สายวงค์ปัญญา
ผู้อำนวยการกองช่าง
account_box สำนักปลัด
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางทองเพียร มุทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางทองเพียร มุทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางเบญจา จิรากูล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางเบญจา จิรากูล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางอิศวิร์พร ไชยชนะ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางอิศวิร์พร ไชยชนะ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางยุพา ตาแจ่ม
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นางยุพา ตาแจ่ม
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นางสาวปณิตา วงค์อะทะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวปณิตา วงค์อะทะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายพิพัฒน์ เมืองพันธ์
นักจัดการงานทั่วไป(ลูกจ้างประจำ)
นายพิพัฒน์ เมืองพันธ์
นักจัดการงานทั่วไป(ลูกจ้างประจำ)
นางณัฐชฎา คำนนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางณัฐชฎา คำนนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจุฑามาส อินจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจุฑามาส อินจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายปิยนัฐ ทินวัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายปิยนัฐ ทินวัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางทวีพร แก้วยอด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางทวีพร แก้วยอด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางแก้ว เสาสีนาด
คนสวน
นางแก้ว เสาสีนาด
คนสวน
นายพงศกร ต๊ะมาสี
พนักงานขับรถยนต์
นายพงศกร ต๊ะมาสี
พนักงานขับรถยนต์
นายเพลิน เต็มเปียง
พนักงานสูบน้ำ
นายเพลิน เต็มเปียง
พนักงานสูบน้ำ
นายสุรินทร์ อินตุ้ย
พนักงานประจำรถขยะ
นายสุรินทร์ อินตุ้ย
พนักงานประจำรถขยะ
account_box กองคลัง
นางรัตนาภรณ์ วัฒนานันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางรัตนาภรณ์ วัฒนานันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวบุณฑริกา โพธิ์ทอง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวบุณฑริกา โพธิ์ทอง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางวลัยกร เขียวคำ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางวลัยกร เขียวคำ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวรุ่งอรุณ กาชัย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวรุ่งอรุณ กาชัย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางเมทินี วงค์สอน
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นางเมทินี วงค์สอน
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสมหมาย สุยะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)
นางสมหมาย สุยะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)
นางลภัสญา คำวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางลภัสญา คำวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาววิลาสินี ทินวัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาววิลาสินี ทินวัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายชิษณุพงษ์ ปุ๊ดฝั้น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายชิษณุพงษ์ ปุ๊ดฝั้น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางฟารียา สุยะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางฟารียา สุยะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
นายอนุสรณ์ สายวงค์ปัญญา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอนุสรณ์ สายวงค์ปัญญา
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
นายช่างโยธา
ว่าง
นายช่างโยธา
ว่าง
นายช่างโยธา
ว่าง
นายช่างโยธา
นายขจรศักดิ์ เครือวงศ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายขจรศักดิ์ เครือวงศ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวละอองดาว อินต๊ะขัตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวละอองดาว อินต๊ะขัตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปัญวรัตน์ ต๊ะมาศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปัญวรัตน์ ต๊ะมาศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายภาณุวัตร คำลือ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายภาณุวัตร คำลือ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
account_box ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางเสาร์วารี ใจเรือน
ครู
นางเสาร์วารี ใจเรือน
ครู
นางทองสุข ศรีจันทร์
ครู
นางทองสุข ศรีจันทร์
ครู
นางสาววิมล พุทธวงค์
ครู
นางสาววิมล พุทธวงค์
ครู
นางสังวาล ทินชัย
ครู
นางสังวาล ทินชัย
ครู
นางสาวลัดดา ใจกาวิน
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวลัดดา ใจกาวิน
ผู้ดูแลเด็ก
นางณัฐรัตน์ ชัยภิบาล
ผู้ดูแลเด็ก
นางณัฐรัตน์ ชัยภิบาล
ผู้ดูแลเด็ก
นางไผ่ ปัญญากูล
ผู้ดูแลเด็ก
นางไผ่ ปัญญากูล
ผู้ดูแลเด็ก
นางทองอินทร์ ต๊ะมาสี
ผู้ดูแลเด็ก
นางทองอินทร์ ต๊ะมาสี
ผู้ดูแลเด็ก
นางดาว ปิงจันทร์
ผู้ดูแลเด็ก
นางดาว ปิงจันทร์
ผู้ดูแลเด็ก
นางยุธยา มังป๋อง
ผู้ดูแลเด็ก
นางยุธยา มังป๋อง
ผู้ดูแลเด็ก
นางวิลาวรรณ ใจเรือน
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางวิลาวรรณ ใจเรือน
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผู้บริหาร อบต
account_box ผู้บริหารหน่วยงาน
นายอภิชัย วีรอาภาชัย
ปลัด อบต.สมัย
นายอภิชัย วีรอาภาชัย
ปลัด อบต.สมัย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร