องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย info_outline ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมัย
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
account_box ข้อมูลผู้บริหาร
นายผจญ สุยะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย
โทร : 0817645576
นายชัยศรี คำมี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย
โทร : 0966761953
นายปิยฉัตร สุยะ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย
โทร : 0967744890
account_box ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายวานิตย์ สุยะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 (ประธานสภา อบต.สมัย)
โทร : 0979950744
นายสุชาติ ยศใจ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 (รองประธานสภา อบต.สมัย)
โทร : 0932747866
นายอภิชัย วีรอาภาชัย
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย
โทร : 0876618123
นางเจริญศรี ใจเอื้อน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
โทร : 0812881010
นายนิคม คำภิโล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
โทร : 0625494905
นายประดับ ใจนันต๊ะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
โทร : 0979180097
นายจิตรกร อินต๊ะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5
โทร : 0612803732
นายสมศักดิ์ คำวงษา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6
โทร : 0849038805
นายดวนแก้ว ปัญญากูล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7
โทร : 0863087746
นายชูเกียรติ ทินวัง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8
โทร : 0654365360
นายวรากร หล้าปวงคำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10
โทร : 0861820762
นายรังสรรค์ ฟองแก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11
โทร : 0654498411
นายมงคลชัย ฉิริ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12
โทร : 0989810951
นางสุพรรณิกา เขมรัตน์สกุล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13
โทร : 0844878520
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายอภิชัย วีรอาภาชัย
ปลัด อบต.สมัย
โทร : 0876618123
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางรัตนาภรณ์ วัฒนานันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0817645578
นายอนุสรณ์ สายวงค์ปัญญา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 0800072616
account_box สำนักปลัด
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางทองเพียร มุทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางเบญจา จิรากูล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวอิศวีร์พร บัณทะวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางยุพา ตาแจ่ม
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นางสาวปณิตา วงค์อะทะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายพิพัฒน์ เมืองพันธ์
นักจัดการงานทั่วไป(ลูกจ้างประจำ)
นางณัฐชฎา คำนนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจุฑามาส อินจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายปิยนัฐ ทินวัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางทวีพร แก้วยอด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ว่าง
คนสวน
นายพงศกร ต๊ะมาสี
พนักงานขับรถยนต์
นายเพลิน เต็มเปียง
พนักงานสูบน้ำ
ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางกนกพร ศรีจันทร์
คนงาน
account_box กองคลัง
นางรัตนาภรณ์ วัฒนานันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวบุณฑริกา โพธิ์ทอง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางวลัยกร ปิยมั่นคงวิทย์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวรุ่งอรุณ กาชัย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางเมทินี วงศ์สอน
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสมหมาย สุยะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)
นางลภัสญา คำวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาววิลาสินี ทินวัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายชิษณุพงษ์ ปุ๊ดฝั้น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางฟารียา สุยะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวเจนจิรา เครื่องมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
account_box กองช่าง
นายอนุสรณ์ สายวงค์ปัญญา
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
นายช่างโยธา
ว่าง
นายช่างโยธา
นายขจรศักดิ์ เครือวงศ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวละอองดาว อินต๊ะขัตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปัญวรัตน์ ต๊ะมาศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายภาณุวัตร คำลือ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
account_box ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางเสาร์วารี ใจเรือน
ครู
นางทองสุข ศรีจันทร์
ครู
นางสาววิมล พุทธวงค์
ครู
นางสังวาลย์ ทินชัย
ครู
นางสาวลัดดา ใจกาวิน
ผู้ดูแลเด็ก
นางณัฐรัตน์ ชัยภิบาล
ผู้ดูแลเด็ก
นางไผ่ ปัญญากูล
ผู้ดูแลเด็ก
นางดาว ปิงจันทร์
ผู้ดูแลเด็ก
นางยุธยา มังป๋อง
ผู้ดูแลเด็ก
นางวิลาวรรณ ใจเรือน
ผู้ช่วยครู
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน