info_outline ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมัย
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054296511 โทรสาร 054296511 ต่อ 11


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 204
account_box กองคลัง
นางรัตนาภรณ์ วัฒนานันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางรัตนาภรณ์ วัฒนานันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวบุณฑริกา โพธิ์ทอง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวบุณฑริกา โพธิ์ทอง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางวลัยกร เขียวคำ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางวลัยกร เขียวคำ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวรุ่งอรุณ กาชัย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวรุ่งอรุณ กาชัย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางเมทินี วงค์สอน
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นางเมทินี วงค์สอน
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสมหมาย สุยะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)
นางสมหมาย สุยะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)
นางลภัสญา คำวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางลภัสญา คำวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาววิลาสินี ทินวัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาววิลาสินี ทินวัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายชิษณุพงษ์ ปุ๊ดฝั้น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายชิษณุพงษ์ ปุ๊ดฝั้น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางฟารียา สุยะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางฟารียา สุยะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้บริหาร อบต
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายอภิชัย วีรอาภาชัย
ปลัด อบต.สมัย
นายอภิชัย วีรอาภาชัย
ปลัด อบต.สมัย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร