องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย info_outline ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมัย
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
account_box กองคลัง
นางรัตนาภรณ์ วัฒนานันท์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวบุณฑริกา โพธิ์ทอง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางวลัยกร ปิยมั่นคงวิทย์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวรุ่งอรุณ กาชัย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางเมทินี วงศ์สอน
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสมหมาย สุยะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลูกจ้างประจำ)
นางลภัสญา คำวงษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาววิลาสินี ทินวัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายชิษณุพงษ์ ปุ๊ดฝั้น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางฟารียา สุยะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวเจนจิรา เครื่องมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ