info_outline ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมัย
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054296511 โทรสาร 054296511 ต่อ 11


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 212
account_box สำนักปลัด
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางทองเพียร มุทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางทองเพียร มุทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางเบญจา จิรากูล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางเบญจา จิรากูล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางอิศวิร์พร ไชยชนะ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางอิศวิร์พร ไชยชนะ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางยุพา ตาแจ่ม
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นางยุพา ตาแจ่ม
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นางสาวปณิตา วงค์อะทะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวปณิตา วงค์อะทะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายพิพัฒน์ เมืองพันธ์
นักจัดการงานทั่วไป(ลูกจ้างประจำ)
นายพิพัฒน์ เมืองพันธ์
นักจัดการงานทั่วไป(ลูกจ้างประจำ)
นางณัฐชฎา คำนนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางณัฐชฎา คำนนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจุฑามาส อินจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวจุฑามาส อินจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายปิยนัฐ ทินวัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายปิยนัฐ ทินวัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางทวีพร แก้วยอด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางทวีพร แก้วยอด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางแก้ว เสาสีนาด
คนสวน
นางแก้ว เสาสีนาด
คนสวน
นายพงศกร ต๊ะมาสี
พนักงานขับรถยนต์
นายพงศกร ต๊ะมาสี
พนักงานขับรถยนต์
นายเพลิน เต็มเปียง
พนักงานสูบน้ำ
นายเพลิน เต็มเปียง
พนักงานสูบน้ำ
นายสุรินทร์ อินตุ้ย
พนักงานประจำรถขยะ
นายสุรินทร์ อินตุ้ย
พนักงานประจำรถขยะ
ผู้บริหาร อบต
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายอภิชัย วีรอาภาชัย
ปลัด อบต.สมัย
นายอภิชัย วีรอาภาชัย
ปลัด อบต.สมัย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร