info_outline ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมัย
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054296511 โทรสาร 054296511 ต่อ 11


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 153
folder กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉ.5) พ.ศ.2546 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209 |
insert_drive_file รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 488 |
insert_drive_file 108 ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204 |
insert_drive_file คู่มือประชาชนฯ ชุด ความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211 |
insert_drive_file ความรู้เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นและวัฒนธรรมทางการเมือง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206 |
insert_drive_file ความรู้เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น การหาเสียงและค่าใช้จ่ายในการหาเสียงท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217 |
insert_drive_file ความรู้เกี่ยวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง และกระบวนการลงคะแนนเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210 |
insert_drive_file ความรู้เกี่ยวกับความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215 |
insert_drive_file ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206 |
insert_drive_file แบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น (ส.ถ.ผ.ถ.31) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253 |
insert_drive_file ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208 |
insert_drive_file ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติเทศบาล ( ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ( ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติระเบียบบริหารเมืองพัทยา ( ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1
ผู้บริหาร อบต
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายอภิชัย วีรอาภาชัย
ปลัด อบต.สมัย
นายอภิชัย วีรอาภาชัย
ปลัด อบต.สมัย
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร