info_outline ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตำบล
สมัย
อ.สบปราบ จ.ลำปาง

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง โทรศัพท์ 054296511 โทรสาร 054296511 ต่อ 11สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 44
เมื่อวาน 121
เดือนนี้ 4,977
เดือนที่แล้ว 7,917
ทั้งหมด 35,180

folder คู่มือสำหรับประชาชน

คูมือประชาชน


ตามที่พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กำหนดให้การกระทำที่ต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนซึ่งกำหนดขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) และระยะเวลาในการพิจารณา พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาที่ประชาชนผู้ยื่นขอจะต้องยื่นพร้อมคำขอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

             องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย จึงได้จัดทำคู่มืองานบริการสำหรับประชาชนขึ้น 
UploadImage  พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

UploadImage  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย

 UploadImage รายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ


UploadImage   คู่มือปฏิบัติงาน การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ

 
11 มกราคม 2563
คู่มือสำหรับประชาชน

คูมือประชาชน

ตามที่พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 กำหนดให้การกระทำที่ต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนซึ่งกำหนดขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) และระยะเวลาในการพิจารณา พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาที่ประชาชนผู้ยื่นขอจะต้องยื่นพร้อมคำขอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

             องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย จึงได้จัดทำคู่มืองานบริการสำหรับประชาชนขึ้น 
UploadImage  พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

UploadImage  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย

 UploadImage รายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ


UploadImage   คู่มือปฏิบัติงาน การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ

 
11 มกราคม 2563

ผู้บริหาร อบต
ผู้บริหารหน่วยงาน

นายผจญ สุยะ
นายก อบต.สมัย

นายอภิชัย วีรอาภาชัย
ปลัด อบต.สมัย

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร